Študenti

Doktorandi

Mgr. Nikola Hudáková

pozícia: denný doktorand (2020 – 2024)

nikola.hudakova@student.uvlf.sk

ORCiD 0000-0002-0941-2357

Téma dizertačnej práce: Štúdium vplyvu zápalového prostredia na regeneračný potenciál kmeňových buniek a ich metabolitov

V rámci riešenia dizertačnej práce sa sústreďuje na štandardizáciu  izolačných, kultivačných a zmrazovacích protokolov pre mezenchýmové stromálne perivaskulárne kmeňové bunky (humánne a kanínne) izolované z neonatálnych a dospelých tkanív a ich charakterizáciu, na optimalizáciu zápalového prostredia in vitro za účelom najvyššieho imunomodulačného a regeneračného účinku vybraných mezenchýmových kmeňových buniek, na analýzu protizápalových, neurotrófnych a regeneračných  molekúl kondiciovaných médií mezenchýmových kmeňových buniek a na funkčné štúdie ich účinkov na  proliferáciu a apoptózu buniek v zápalovom prostredí. Preukázanie neuroregeneračnej účinnosti otvára možnosť translácie do preklinických štúdií neurodegeneratívnych ochorení.

MVDr. Juraj Vozár

pozícia: externý doktorand (2021 – 2026)

juraj.vozar@student.uvlf.sk

Téma dizertačnej práce: Štúdium imunomodulačných a regeneračných vlastností membrány vaječnej škrupiny

Počas doktorandského štúdia sa venuje charakterizácii membrán z vaječných škrupín separovaných a spracovaných z vaječného odpadu s cieľom analyzovať protizápalové a regeneračné vlastnosti tohto materiálu. Membrána z vaječných škrupín je prírodný biomateriál, ktorý sa používa ako alternatívny materiál pri popáleninách a poraneniach kože, ale aj pri ochoreniach kĺbov. Práve sledovanie sekrécie prozápalových (IL-1 a IL-6) a protizápalových cytokínov (IL-10) odhalí možný imunomodulačný efekt v in vitro a v in vivo modelovom systéme. Ovplyvnenie metaloproteáz môže pozitívne pôsobiť na regeneračné vlastnosti extracelulárnej matrix pri hojení rán eventuálne pri iných ochoreniach tkanív.

MVDr. Michal Domaniža

pozícia: externý doktorand (2021 – 2026) – v spolupráci s Klinikou malých zvierat

michal.domaniza@student.uvlf.sk

ORCiD 0000-0002-0941-2357

Téma dizertačnej práce: Štúdium terapeutického efektu mezenchymálnych kmeňových buniek na niektoré chorobné procesy kostí a kĺbov


Ukončení doktorandi

MVDr. Bc. Zuzana Vikartovská, PhD

rok ukončenia štúdia: 2021

zuzana.vikartovska@uvlf.sk

ORCiD 0000-0003-4223-3008

Téma dizertačnej práce: Dospelé kmeňové bunky v liečbe kognitívnych dysfunkcií u psov

MVDr. Filip Humeník, PhD.

rok ukončenia štúdia: 2021

filip.humenik@uvlf.sk

ORCiD 0000-0003-4627-6013

Téma dizertačnej práce: Alternatívne zdroje dospelých kmeňových buniek a ich produktov: multilíniový a parakrínny potenciál


Diplomanti

Súčasní diplomanti

  • Angelos Costa: Kmeňové bunky v 2D a 3D kultivačnom systéme

Ukončení diplomanti

  • Ivana Ulbríková: Vplyv kondiciovaného média adultných kmeňových buniek na proliferáciu (2022)
  • Miroslava Hriňáková: Izolácia a charakterizácia mezenchýmových kmeňových buniek z amniónu psov (2022)
  • Vanesa Pohánková: Zmeny v CD markeroch dospelých MSCs v závislosti od dĺžky kultivácie (2022)
  • Sonia Jego:  Liečba neurodegeneratívnych porúch pomocou kmeňových buniek (2021)
  • Jessika El Rifiová: Kryokonzervácia mezenchýmových kmeňových buniek: výhody a nevýhody (2021)

Pedagogická činnosť

Ambície centra sú prenesené aj do pedagogickej oblasti:

  • garanciou profilových predmetov  „Neurogenéza a plasticita CNS“ a „In vitro kultivácia buniek“ pre 3.stupeň štúdia v odbore Biológia a študijnom programe Neurovedy a Regeneračná medicína pre 3.stupeň štúdia v odbore Chirurgia.
  • garanciou povinne voliteľného predmetuZáklady regeneračnej medicíny / Basics of regenerative medicine“ pre 3 ročník VVL a GVM
  • výchovou diplomantov, interných a externých doktorandov v študijnom odbore Biológia a v študijnom programe Neurovedy (do 2022).