Aktuálne projekty

APVV-19-0193 projekt (2020-2024): „Noví hráči v nanoterapii neurodegeneratívnych ochorení: kondiciované médium (KM) a extracelulárne vezikuly (EV) somatických kmeňových buniek“

Projekt  rieši vysoko aktuálnu tému mechanizmu, pomocou ktorého somatické kmeňové bunky sprostredkujú opravu poškodených tkanív nasledovnými spôsobmi:

  • celulárnou terapiou: transplantáciou kmeňových buniek
  • acelulárnou terapiou: aplikáciou kondiciovaného média  s obsahom bioaktívnych látok (trofické a rastové faktory, imunomodulátory)

VEGA 1/0376/20 projekt (2020-2023) – „Sekretóm a extracelulárne vezikuly kmeňových buniek vo vzťahu ku neuroregenerácii a neuroplasticite“

Projekt rieši štandardizovanú produkciu sekretómu a extracelulárnych vezikúl kmeňových buniek s protizápalovými a regeneračnými účinkami. Cieľom je pripraviť stimulované sekretómy z kmeňových buniek rôzneho pôvodu, otestovať ich neuroregeneračný a neuroplastický účinok  na bunkových kultúrach (in vitro) a následne aplikovať vybranej skupine psích pacientov s poranenou miechou, čo predstavuje dôležité prepojenie na klinickú prax (in vivo).


VEGA 1/0285/22 projekt (2022-2025) – „Kanínne neonatálne tkanivá ako alternatívny zdroj mezenchymových kmeňových buniek v regeneračnej medicíne“

Projekt je zameraný na štúdium  kmeňových buniek a ich produktov izolovaných z  a perspektívnych zdrojov akými sú neonatálne tkanivá (amnion, placenta) v pôrodníckej praxi považované za biologický odpad. Benefitom práce s kmeňovými bunkami získanými  z fetálnych tkanív je ich dobrá dostupnosť a neinvazívnosť odberu. Sú opisované ako bunky primitívneho charakteru, menej imunogénne a v porovnaní s dospelými kmeňovými bunkami nie sú zaťažené chorobami, získanými počas života. Našou snahou je určiť ich potenciál pri terapii neurodegeneratívnych ochorení, kde zlyháva štandardná liečba.