Kolektív

prof. MVDr. DAŠA ČÍŽKOVÁ, DrSc.

pozícia: vedúca CEKRM

dasa.cizkova@uvlf.sk

ORCiD 0000-0002-2504-3993

  • 1998 – PhD.,  biológia, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
  • 2011 – DrSc., neurovedy, NiU SAV, Bratislava
  • 2017 – doc., anatómia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • 2021 – prof., imunológia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Ako vedúca CEKRM UVLF pôsobí od roku 2020. Niekoľko rokov pracovala na významných zahraničných univerzitách a vo vedeckých laboratóriách v Holandsku, USA a Francúzsku. Prispela k zavedeniu modelových systémov CNS, na ktorých testovala liečebné postupy s využitím farmakoterapie, bunkovej terapie či biomateriálov. Hlavným smerom sú terapeutické stratégie obmedzujúce sekundárne poškodenie, neurozápal, stimulujúce endogénnu regeneráciu a zlepšujúce funkčnosť. Časť jej výskumu je v súčasnosti zameraná na oblasť imunoterapie rakoviny, konkrétne nádorov mliečnej žľazy u psov.

Dlhé roky pôsobila v grantových  agentúrach VEGA  a APVV. V súčasnosti je predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre neurovedy pri SAV, je čestnou členkou Laboratoire PRISM – Unité Inserm 1192, Université de Lille vo Francúzsku, členkou Federácie európskych spoločností pre neurovedy (FENS),  International Brain Research Organization (IBRO) a Trans European Stem cell Therapy Consortium (TESCT). Získala ocenenia za celoživotné zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a neurovied 2018 „Osobnosť vedy a techniky“. V roku 2015 jej bola za zásluhy v lekárskych vedách udelená „Čestná plaketa Slovenskej akadémie vied Jána Jessenia“.  Je držiteľkou „Ceny za vedu a techniku v kategórii za celoživotné zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a neurovied za rok 2018“ udeľovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V roku 2020 získala ocenenie „Košičanka roka“ a v roku 2021 získala cenu „Štefánik Prize“ udelenú  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Francúzskym veľvyslanectvom v  Bratislave   za medzinárodnú vedeckú spoluprácu. Jej H-index = 25.


MVDr. MARCELA MALOVESKÁ, PhD.

pozícia: vedecko-pedagogický pracovník

marcela.maloveska@uvlf.sk

ORCiD 0000-0002-3408-6063

  • 2016 – PhD., morfológia, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vo svojom vedeckom výskume sa zameriava na štúdium kanínnych neonatálnych tkanív (placenta, amnión, pupočník ) ako alternatívneho zdroja mezenchýmových kmeňových buniek v regeneračnej medicíne. Podieľa sa na štandardizácií protokolov pre izoláciu mezenchýmových kmeňových buniek neonatálneho pôvodu a ich genotypovej a fenotypovej charakterizácii. Zároveň pracuje na zavedení štandardných postupov pri získavaní kondiciovaného média z neonatálnych mezenchýmových kmeňových buniek. Svojím výskumom rozširuje originálne poznatky z oblasti acelulárnej terapie zameranej na potlačenie zápalovej reakcie, stimulácie prerastania nervových vlákien a revaskularizácie v poškodenom  nervovom tkanive s cieľom navodiť regeneráciu v modeloch bunkových kultúr s následným uplatnením v terapeutických postupoch pri neurodegeneratívnych ochoreniach. Je členkou Slovenskej spoločnosti pre neurovedy a Slovenskej anatomickej spoločnosti. Bola úspešnou riešiteľkou grantu VEGA 1/0571/17 venovaného morfologickej identifikácii prepojenia CNS s extrakraniálnymi zložkami lymfatického systému za fyziologických a patologických podmienok. Jej H index = 6.


RNDr. PATRÍCIA PETROUŠKOVÁ, PhD.

pozícia: výskumný pracovník

patricia.petrouskova@uvlf.sk

ORCiD 0000-0003-3464-8502

  • 2021 – PhD., neurovedy, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Svoje skúsenosti s molekulárno-biologickými a proteomickými metódami (PCR, qRT-PCR, izolácia DNA a RNA, DNA sekvenovanie, Western blot, dot blot, ELISA, imunofluorescenčné techniky) nadobudnuté počas doktorandského štúdia uplatňuje vo svojom výskume zameranom na identifikáciu mikroRNA molekúl ako potenciálnych biomarkerov pre diagnostiku kanínnych nádorov mliečnej žľazy v rámci veterinárskeho vyšetrenia s cieľom zvýšiť úspešnosť skorej diagnostiky, efektívnej liečby a šancí na vyliečenie. Zároveň sa podieľa na definovaní optimálneho typu periférnej telesnej tekutiny (krv alebo moč) ako neinvazívneho vstupného materiálu na diagnostiku nádorov mliečnej žľazy u feniek. Výskumom zameraným na malé extracelulárne vezikuly – exozómy a exozomálne mikroRNA molekuly prispieva k rozšíreniu ich významu vo veterinárnej praxi a skúma ich perspektívne využitia ako biomarkerov nádorov mliečnych žliaz psov. Vyhrala cenu za najlepšiu vedeckú prácu roku 2020 v „Súťaži mladých vedeckých pracovníkov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore veterinárskeho lekárstva“ a 2. miesto v „Súťaži mladých vedeckých výskumníkov Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave“ v sekcii veterinárske vedy. Jej H index = 4.


Ing. SLÁVKA LOZIŇÁKOVÁ

pozícia: administratívny pracovník

slavka.lozinakova@uvlf.sk

Zabezpečuje administratívny a ekonomický chod Centra experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny v podobe spracovania objednávok, faktúr, personálnej agendy, hospodárskej korešpondencie, participácii na podávaní výročných/záverečných správ aktuálnych projektov a spoluúčasti na príprave nových národných a medzinárodných projektov.