Spolupráce

Národná spolupráca

CEKRM úzko spolupracuje s Technickou Univerzitou v Košiciach, Prírodovedeckou, ako aj Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Združenou tkanivovou bankou, ale aj pracoviskami Slovenskej akadémie vied.

V roku 2021 bolo podpísané  Memorandum o porozumení pre bilaterálnu výskumnú spoluprácu medzi UVLF v Košiciach a Univerzitou Komenského v Bratislave, Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine, a to konkrétne medzi CEKRM a Centrom pre biomedicínu. Súčasnou snahou  je nájsť témy, ktoré plánujeme využiť v spoločných národných alebo medzinárodných  projektoch.


Medzinárodná spolupráca

Naše centrum aktívne spolupracuje s Univerzitou Lille vo Francúzsku v rámci spoločných vedeckých tém, ale aj v rámci pedagogického procesu pri vzdelávaní francúzskych   doktorandov.

V súčasnosti participujeme na vzdelávaní Mgr. Lydie Ziane Chaouche, ktorej doktorandské štúdium je zamerané  na  protinádorovú imunoterapiu.